Regulamin Wystawowy - Stowarzyszenie Hodowców Kotów

Przejdź do treści

Menu główne:

KLUB

Regulamin Wystawy

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Każdy kot zarejestrowany w Stowarzyszeniu Hodowców Kotów może uczestniczyć w wystawach kotów rasowych organizowanych przez kluby zrzeszone w WCF, kluby uznane przez WCF lub inne kluby niezależne, pamiętając, że TYLKO oceny uzyskane na licencjonowanych przez WCF wystawach są uznawane przez WCF.

§  2

Zaleca się, aby członkowie Stowarzyszenia Hodowców Kotów wystawiali koty na wystawach organizowanych pod auspicjami WCF.
  
§  3

Zarejestrowany w SHK hodowca, zgłaszający swojego kota na wystawę, powinien w terminie podanym przez organizatora wystawy przesłać czytelnie wypełnione "ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ" e-mailem na adres: wystawa@shk.com.pl .

§  4

Przesłanie przez wystawcę podpisanego "Zgłoszenia na Wystawę" jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Wystawy, zobowiązuje wystawcę do uiszczenia opłaty za wystawę także w przypadku absencji oraz jest zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych.

§  5

Zaleca się rozpocząć jak najwcześniejsze wystawianie kotów w odpowiednich klasach, aby przyzwyczajały się i oswajały z warunkami panującymi na wystawach.

§  6

W wystawach mogą brać udział koty zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni przed wystawą. Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień z ważnymi szczepieniami przeciwko: rhinotraheitis (zapalenie gardła i krtani), calicivirus ( katar koci) oraz panleucopenia ( zapalenie jelit), wykonane nie później niż miesiąc przed wystawą. Szczepienia przeciwko wściekliźnie zalecane są dla kotów powyżej 6 miesiąca życia. Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki. Koty w kolorze białym muszą posiadać atest słuchu. Z wystawy zostaną wycofane wszystkie koty wystawcy, któremu nie przyjęto na wystawę kota chorego. Uiszczona za wystawę opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli niedopuszczenie kota do wystawy powstało z winy wystawcy.

Wszystkie zgłoszone koty muszą posiadać chip.

W przypadku wystawy organizowanej w krajach UE kot musi posiadać wszczepiony chip, paszport oraz książeczkę zdrowia dokumentującą aktualne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym (j.w), wściekliźnie, kolejne odrobaczenia oraz aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu przez lekarza weterynarii. Inne wymagania określone przez organizatora wystawy podawane są w komunikacie o wystawie.

§  7

Umieszczenie kota w katalogu wystawy jest jednoznaczne z koniecznością dokonania opłaty nawet w przypadku absencji kota na wystawie. Organizator wystawy dopuszcza możliwość wycofania przez hodowcę kota z wystawy bez konieczności dokonania wpłaty, jeżeli takie zgłoszenie o rezygnacji nastąpi
nie później jednak niż 30 dni przed Wystawą - w takich przypadkach organizator nie zwraca dokonanej wpłaty, a od wystawców którzy nie opłacili jeszcze swoich zgłoszeń ma prawo żądać pełnej opłaty.

§  8

W trakcie trwania wystawy wszystkie koty muszą przebywać w udekorowanych klatkach aż do jej zakończenia.
Dla zgłoszonego jednego kota przysługuje klatka pojedyncza o wymiarach (cm): 60 x 60 x 70(wys.). Klatka podwójna dla jednego kota o wymiarach (cm): 120 x 60 x 70(wys.) przydzielana jest za dopłatą - w miarę posiadania wolnych klatek.
Dla zgłoszonych MIOTÓW przewidziane są klatki podwójne.

§ 9

Zabrania się wystawiania kotek w ciąży oraz karmiących.

Na terenie wystawy mogą przebywać tylko koty umieszczone w katalogu. Każdy nie zgłoszony na odpowiedni dzień wystawy kot, którego wystawca "przemyci" na teren wystawy podlega pełnej opłacie oraz każe dodatkowej w wysokości 200 zł.  Kot taki na wniosek organizatora Wystawy może zostać skierowany do przebadania przez lekarza weterynarii , a koszty pokryje wystawca.

§ 10


Sędziowanie kotów ma charakter otwarty. Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna. Niedopuszczalne jest dyskutowanie z sędzią na temat wydanej oceny.

§ 11

Zabrania się picia jakiegokolwiek alkoholu zarówno na sali wystawowej jak i w pomieszczeniach związanych z wystawą.
Palenie papierosów - tylko w wydzielonych pomieszczeniach. Osoby nie przestrzegające postanowień tego paragrafu zostaną wyproszone z wystawy bez zwrotu uiszczonych opłat.

§ 12

Osoby chętne do współpracy przy wystawie, a szczególnie chętni do pracy w charakterze stewardów przyjmowani są przez organizatora w terminie podanym na informacji o wystawie.
Steward powinien mieć ukończone 16 lat.
Zaleca się, aby wszyscy kandydaci na stewardów byli zaszczepieni przeciwko tężcowi.

§  13

Koty do oceny sędziowskiej przynoszone są przez Wystawców lub Stewardów.Koty oceniane są przez Sędziego felinologicznego WCF.
Na takich samych zasadach jak Sędzia - Uczeń Sędziowski ma prawo ocenić ,obejrzeć kota podczas oceny przy stoliku.

W wyjątkowych przypadkach Wystawcy mogą prezentować koty w konkursie BEST IN SHOW

§ 14

Po uzyskaniu przez kota odpowiedniej ilości certyfikatów na tytuł, hodowca występuje do Zarządu SHK o uznanie tytułu oraz wydanie dyplomu. Do każdego wniosku muszą zostać dołączone kserokopie ocen sędziowskich i kserokopie dyplomów (oryginały do wglądu).Wniosek o wydanie dyplomu powinien być złożony w ciągi 30 dni od daty ostatniej Wystawy.

§ 15

Do uzyskania tytułów potrzebna jest odpowiednia ilość ocen od różnych sędziów. W przypadku, gdy kot uzyskał powtórnie w ciągu trzech kolejnych wystaw więcej niż jedną ocenę od tego samego sędziego, wystawca zobowiązany jest do uzyskania na takiej ocenie drugiego podpisu od uprawnionego sędziego oceniającego koty w trakcie trwania tej samej wystawy. Zdublowane oceny od tego samego sędziego nie będą podstawą do uzyskania tytułu i wystawienia dyplomu.

§ 16

Jeżeli w pierwszym dniu dwudniowej wystawy kot otrzyma certyfikat kończący odpowiedni tytuł, to obowiązkiem wystawcy jest zgłoszenie tego faktu w sekretariacie wystawy w tym samym dniu, lub najpóźniej w dniu następnym do godz. 9.30.

§ 17

Jeżeli kot uzyskał tytuł w nieodpowiedniej klasie, wówczas tracie ten tytuł w trakcie przenoszenia go do właściwej klasy.

§ 18

Dla zachowania ciągłości każdego kolejnego tytułu brane są pod uwagę wyłącznie uzyskane oceny kota w tej samej grupie kolorystycznej.

§ 19

Po zakończeniu wystawy hodowca otrzymuje dyplom wraz z oryginałem opisu oceny sędziego. Kopia oceny pozostaje w aktach organizatora Wystawy. Uzyskanie dyplomu przed zakończeniem BIS/BOS jest nie możliwe, a w czególnych przypadkach zgodę na to może wyrazić tylko komisarz wystawy za wcześniejszą zgodą sekretariatu wystawy.

§ 20

Organizator zastrzega sobie prawdo nie przyjęcia zgłoszenia na wystawę bez podania przyczyny.

                                            
ROZDZIAŁ  II

KLASY WYSTAWOWE,  OCENY, TYTUŁY

§ 21

KLASY WYSTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE W WORLD CAT FEDERATION:

Na wystawach WCF koty występują w 24-ch klasach wystawowych, w których zdobywają odpowiednie tytuły lub honory.

                                              ŻYCZYMY SUKCESÓW WYSTAWOWYCH

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego